در شرایط پساتحریم و با لغو تحریم های بانکی مانند تحریم سوییفت، انتظار می رود وضعیت اقتصادی ایران بر اساس شرایط به دست آمده تغییرات زیادی را تجربه کند. سیستم بانکی ایران از یک سو می تواند از طریق افزایش ارتباط بانک های داخلی با بانکداری بین الملل و راه اندازی شعب خارجی و از سوی دیگر با جذب سرمایه های خارجی و تاسیس شعب بانک های معتبر اروپایی در داخل مرزها، وضعیت اقتصادی را دچار تحولاتی زیرساختی کند…
دنیای سفر