منطقه آزاد کیش و دبی با هم ایجاد شد در حالی که کیش آنچنان آزاد و قطب تجاری نشده اما دبی به دلیل عدم بروکراسی اداری پیشرفت فراوانی داشته است. مدیران دولتی و سیستم دولتی با اعمال نفوذ در مناطق آزاد مانع شکوفایی اقتصادی این مناطق هستند به نحوی که دولتی بودن یکی از نقاط ضعفی است که مناطق ازاد را با چالش هایی مواجه کرده است

امروزه مناطق آزاد به عنوان پدیده ای فراگیر و ابزاری برای تحقق استراتژی های…
دنیای سفر