«پویش پاسداری از میراث فرهنگی و طبیعی» که ششم دی ماه اعلام موجودیت کرد، برآمده از دو سال رایزنی گروهی از کنشگران دو عرصه محیط زیست و میراث فرهنگی است. این کمپین با این انگیزه وارد عرصه انتخابات شد که در راستای کنش اجتماعی و مدنی بنیادگذارانش، که همانا آگاه سازی مردم است، سبب راهیابی کسانی به مجلس شورای اسلامی شود که دارای پیشینه خوب و موثری در این دو حوزه هستند، و مانع راهیابی کسانی گردد که، به…
دنیای سفر