باد صدای ضجه را از دهان سگ زخم خورده و غریو برخاسته از هیجان را از حلقوم تماشاچیان که با حلقه خود رینگی دور او و رقیب یغورش درست کرده اند، می قاپد، در هم می پیچاند و می برد؛ سخت می شود صداها را از هم تمیز داد. برای سگ زخمی، راه فراری نیست، حتی اگر لحظه ای پس گردنش را از نیش های «ببری» در ببرد.

«پشمال» دمش را لای پایش می گذارد، سرش را پایین می گیرد و از زیر چشم، در انبوه جمعیتی که گرد و خاک…
دنیای سفر