«بناهای تاریخی به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش مؤثری در فرآیند توسعه اقتصادی کشور دارند»؛ «ثبت جهانی یک اثر تاریخی کمک فراوانی به اقتصاد و درآمدزایی می کند.»؛ «سه بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک اندازه اهمیت دارند و میراث فرهنگی که باعث افتخار و سربلندی تمدن ایران زمین است با حضور گردشگران معنا پیدا می کند.»؛ «وجود طیف بزرگی از آثار تاریخی و جاذبه های مختلف درصورتی که بازدیدکننده و…
دنیای سفر