به گزارش دنیای سفر، مجموعه حاج قاسم استرابادی (خانه مشروطه) در بافت قدیم گرگان، بنایی مسکونی و در محله «دربنوی» بافت قدیم قرار گرفته، در دوره مشروطه برخی از جلسات انجمن مشروطه استراباد در این خانه برگزار شد، حتی در دهه ۳۰ مکان تاسیس مدرسه ملی جعفری بوده و شاهد یکی از ارزشمندترین رویدادهای مذهبی کشور (مراسم مذهبی پامنبری در شب عاشورا) در ۱۵۰ سال گذشته بوده و در حال حاضر بدون کاربری است.

در این…
دنیای سفر