فرناز افشار، کارشناس حقوقی موسسه توسعه پایدار و محیط زیست (سنستا) در مصاحبه با دنیای سفر، نشست «توسعه پایدار، گردشگری و محیط زیست» را تنها یکی از سلسله نشست هایی دانست که قرار است سنستا به واسطه امضای توافق نامه با مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی پیرامون موضوع محیط زیست، توسعه پایدار، جوامع بومی و گردشگری اجتماع بنیان برگزار کند.

این نشست با همکاری مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر،…
دنیای سفر