“محمد جهانشاهی” از تدوین منشور حقوق گردشگران در ماه های اخیر توسط سازمان میراث فرهنگی کشور خبر داد و افزود: این منشور یکی از بخش های طرح همگام سازی تاسیسات گردشگری استان می باشد که با ابتکار کارشناسان گردشگری استان طراحی و در حال اجرا است.

وی در ادامه بیان داشت: فاز اول این طرح که تدوین و نصب منشور حقوق گردشگر و توزیع کتابچه کاربردی رعایت بهداشت در آشپزخانه های واحدهای پذیرایی و گردشگری می…
دنیای سفر