بهترین راه برای سازماندهی شرکت، همواره مورد بحث بوده است. اما این بحث زمانی ضروری تر می شود که تکنولوژی دیجیتال شروع به نفوذ در نیروی کار می کند. طبق پژوهش اخیر موسسه جهانی مکنزی (MGI) گرچه مشتریان به طور گسترده در حال تطبیق خود با دنیای دیجیتال هستند، اما دیجیتالی شدن مشاغل و در کنار آن وظایف و فعالیت های مرتبط با آنها، هنوز در مراحل اولیه خود قرار دارد. حتی شرکت ها و صنایع پیشرو در مخارج و مصرف…
دنیای سفر