گردشگری محصول برنامه ریزی و مدیریت کارآمد، توسعه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پایدار و همچنین بازاریابی و تبلیغات مؤثر است. نبود کارایی در هر یک از سه حوزه یاد شده موجب بروز تأثیرات منفی بر عملکرد این صنعت مهم و درآمدزا خواهد شد.

صنعتی که بنا بر آمار معتبر منتشر شده در سال ۲۰۱۴ سهمی بالغ بر هفت تریلیون و ۶۰۰ میلیارد دلار از اقتصاد جهانی برابر با ۱۰ درصد از تولید ناخالص جهانی را از آن خود کرده…
دنیای سفر