امروزه کشورهای گردشگرپذیر، سامانه ها و سیستم های اطلاع رسانی قدرتمندی در اختیار دارند. شبکه های تلویزیونی بین المللی به کار می گیرند و در فضای مجازی با قدرت هر چه تمام تر حضور دارند. روزنامه های بزرگ بین المللی بخش عمده ای را به معرفی حوزه گردشگری می پردازند. اما متاسفانه در ایران، اطلاع رسانی در حوزه گردشگری بسیار ضعیف است. ممکن است به نویسنده به عنوان متولی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان…
دنیای سفر