در سال گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به ۳۲ میلیون و ۸۷۳ هزار تومان رسیده که حدود ۳۱ درصد در مقایسه با سال ۱۳۹۲ افزایش دارد. در مجموع هزینه ها از حدود ۱۸ تا ۳۷ درصد افزایش داشته است.

بنا بر آمارهای منتشره از بانک مرکزی از سال ۱۳۸۹ تا پایان سال گذشته، متوسط هزینه های خانوارهای شهری از ۱۴٫۱ به ۳۲٫۸ میلیون تومان رسیده که حاکی از دو برابر شدن هزینه آنهاست.

بیشترین هزینه خانواده های ایرانی…
دنیای سفر