در محله چراغ علی اردبیل پشت پنجره مغازه کوچکی نشسته و به گوشه ای خیره مانده است. خط نگاهش را دنبال می کنم اما نگاهش به مقصد خاصی اشاره ندارد. روی شیشه مغازه نوشته اند: «انواع تشک، لحاف و بالش». در ظاهر به نظر نمی رسد در این مغازه چیزی به نام نمد وجود داشته باشد اما عباس نمادی آخرین صنعتگر نمدمال در مرکز استان اردبیل است.

مغازه بوی پشم گوسفندی می دهد. گونی های پشم روی هم تلنبار شده و تنها افراد…
دنیای سفر