به گزارش شهروند دو «کل» کنار هم روی زمین افتاده اند. خون روی سنگ ها را گرفته و آنها را قرمز کرده. اسلحه شکاری که شکارچی می گوید ۲۷۰ است، روی کمر هر دو لاشه «کل» جا خوش کرده. دوربین، تنها دو «کل» شکار شده را نشان می دهد و صدایی که با نخستین کلام، هدف فیلم و شکار کل ها را روشن می کند؛ شکارچیان آمده اند تا برای مسئول حفاظت محیط زیست بوشکان بوشهر خط و نشان بکشند؛ این شرح فیلمی کوتاه است که در شبکه…
دنیای سفر