احمد محمدی فر در نشستی در فرمانداری رفسنجان اظهار کرد: در کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تبعه خارجی مجاز وجود دارد که در برابر خدماتی که جمهوری اسلامی به آن ها می دهد هزینه می پردازند.
وی افزود: یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز اتباع خارجی غیرمجازند که در کل کشور پراکنده هستند که استان تهران با وجود ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر در کشور بیش ترین سهم را دارد.

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با اشاره…
دنیای سفر