بنابر گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی، کل ارزش ناوگان هوایی ایران معادل ۴ فروند هواپیمای نو است. روشن است که در چنین شرایطی از ورود هر هواپیمای جدیدی استقبال می شود؛ استقبال کارتونیست ها اما به گونه ای دیگر است.


دنیای سفر