گرچه برداشتن تحریم ها از پیش روی کشورمان با دیپلماسی فعال و نفس گیر به فرجام رسید اما این به معنای پایان کار دستگاه سیاست خارجه نبوده بلکه آغاز فعالیت های شبانه روزی دولتمردان کشورمان است تا عقب ماندگی های ناشی از تحریم ها و عدم تحرک لازم برای حل این بحران ها جبران شود.

از این رو رییس جمهور کشورمان به همراه تیم کار آزموده اش در دولت، فعالیت های “پساتحریم” را کلید زدند که سفر به ایتالیا و…
دنیای سفر