عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نابه سامانی بازار بلیت های نوروزی گفت: هر ساله افزایش بدون ضابطه نرخ های بلیت های نوروزی موجبات غافلگیری مردم و در نهایت نارضایتی آنان را فراهم می کند.

یوناتن بت کلیا، با بیان اینکه دولت باید با نظارت دقیق بر بازار امکان جهش ناگهانی نرخ بلیت های نوروزی را از سودجویان سلب کند، افزود: در حال حاضر با توجه گسترش علم روز خرید بلیت های حمل و نقل ریلی…
دنیای سفر