بنا به گزارش رقابت پذیری سفر و گردشگری جهانی، ایران ارزان ترین مقصد جهان است؛ عاملی که به عنوان یکی از جذابیت های سفر به کشورمان مطرح می شود؛ حالا اما بعد از برداشته شدن تحریم ها و در دوران پساتحریم، این پرسش مطرح است که آیا این جایگاه حفظ خواهد شد و چه تغییری در نرخ هزینه های سفر در ایران به وجود می آید. اظهار نظر قطعی در خصوص تغییر هزینه های سفر در کشور در مقایسه با سایر مقاصد گردشگری به عوامل…
دنیای سفر