چندی قبل در گزارشی نوشتیم که در ورودی برخی روستاهای کشور تابلوهایی با مضمون منع ورود گردشگر نصب شده اند. چنین واکنشی در روستاها، پرسشی عمیق را مطرح می کند که آیا توسعه گردشگری روستایی سبب افزایش درآمد ساکنین محلی، افزایش اشتغال، حفاظت از فرهنگ بومی و توسعه زیرساختها و امکانات روستاها می شود؟

وقتی که توسعه گردشگری جز آلودگی محیط، ورود بی اجازه گردشگران به حریم منازل و باغات، استفاده بی اجازه از…
دنیای سفر