برندسازی مکان وابستگی بسیاری به ابعاد و سابقه مکان دارد. ابعاد فیزیکی و جغرافیایی یکی از تعیین کننده های برندسازی مکانی است؛ به طور مثال برندسازی یک خانه خاص مانند خانه مشروطه در تبریز یا برندسازی یک آرامگاه مانند حافظ و سعدی در شیراز، یا برندسازی یک رستوران مانند رستوران خاور خانم در چابکسر و نظایر اینها بسیار آسان تر از موارد بزرگ تر مانند یک مجتمع اقامتی، پاساژ تجاری، هتل، محله، کوهستان یا…
دنیای سفر