صنایع دستی جزئی از تاریخ و هویت ایران است که هر کدام سابقه ای چند صد ساله و گاه چند هزار ساله دارند و شیوه زیست و معیشت مردمان هر دیار را مشخص می کنند. با این حال ورود کالاهای چینی در هر منطقه اعم از لاله جین همدان یا مرکز بازار اصفهان نشان دهنده تمهید جدی برای احیا و توجه بیشتر به این بخش است.

وب سایت چونک به ادعای مدیرعامل آن به عنوان اولین مرجع رسمی صنایع دستی یکی از روزنه هایی است که می…
دنیای سفر