اصول گردشگری پایدار تاکید می کند همه افراد ذی نفع در این صنعت، باید به حفظ محیط زیست متعهد باشند و همواره اصول پایداری و خواسته های نسل فعلی و آینده را در نظر داشته باشند. از سوی دیگر، یک جنبه از معانی گردشگری پایدار اشاره به پایدار بودن این صنعت دارد. در این جنبه از گردشگری پایدار، توسعه توریسم یک گزینه محسوب می شود که از سایر فعالیت هایی که به محیط زیست آسیب می رسانند، قابل قبول تر است. از این…
دنیای سفر