[ad_1]

آیا یک فعالیت داوطلبانه در عرصه های مختلف می تواند دوام داشته باشد؟ چرا اغلب انجمن ها پروژه محور عمل می کنند تا بتوانند با رفع نیازهای اقتصادی افراد را در کنار هم نگه دارند( اگر انجمن ها را در سه دسته کلی انجمن های پروژه محور، کاملا داوطلب و دارای فعالیت اقتصادی با هدف توسعه اجتماعی دسته بندی کنیم)؟

کار داوطلبانه
[ad_2]