دوچرخه سواران ایرانی که ۶۸ کشور را با پیام صلح و حفاظت از طبیعت رکاب زده اند راهی سفر تازه ای هستند تا در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک نهال زیتون بکارند.

عبدالله مصباح و کرامت عزیز‌زاده،  سفیران صلح
دنیای سفر