کشور فرانسه با کسب رتبه ی اول از درآمدهای حاصل از صنعت گردشگری از کشورهای بسیار موفق در این حوزه است. گاها تعداد گردشگران ورودی به این کشور از جمعیت فرانسه بیشتر هستند. کشور فرانسه به منظور پاسخ به رقابت های بین المللی و تغییر تقاضای گردشگران تصمیم به برند سازی مجدد گرفت و برند جدید فرانسه همراه با لوگو و تگ لاینی با هدف احیای درآمدهای حاصل از گردشگری ارائه شد و تا به اکنون برندی بسیار موفق بوده…
دنیای سفر