بخشی از مردم ایران، پیرو کمپینی که آن ها را به دیدن ایران به جای ترکیه و دبی در نوروز پیش رو دعوت می کند تصمیم دارند به سفرهای داخلی بپردازند؛ اما مساله این است که بسیاری از جاذبه های ایران برای آنها ناشناخته است. کرمانشاه یکی از پیشنهادات مقاصد نوروزی در غرب کشور است.

کرمانشاه از شمال به کردستان، از جنوب به لرستان و ایلام، از شرق به همدان و از غرب به عراق محدود می شود و روزگاری مقر ساسانیان…
دنیای سفر