به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان؛ محمدحسن طالبیان با اشاره به اینکه در ایران بیش از ۱۰ هزار سابقه زیست وجود دارد، افزود: به همین علت ایران از غنی میراث فرهنگی فوق العاده زیادی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۵ اثر از ایران در فهرست موقت یونسکو قرار دارد، اظهار داشت:  با یک فراخوان از سراسر کشور ۲۰۰ اثر با انتخاب فرهنگیان کشور گزینش شده که در سالجاری ۳۰…
دنیای سفر