در دنیای کنونی که فقر و فاصله های طبقاتی نماد آن است، برخی اقتصاددانان کسب و کار و بنگاه های اجتماعی را به عنوان راهکار برای رفع این معضل پیشنهاد می دهند اما هر کدام از این موارد چه تعریفی دارند و چگونه می توان آنها را شکل داد؟ بسیاری از انجمن های محیط زیستی و گردشگری زمانی که در توجیه پروژه خود از این اصطلاحات استفاده می کنند چه چیزی را مدنظر قرار دارند؟

کسب و کارهای اجتماعی توان بالایی در حل مساله فقر  دارند
دنیای سفر