به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری؛ سعید امیرحاجلو، سرپرست هیأت کاوش قلعه سنگ و استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه جیرفت با بیان این مطلب گفت: نخستین فصل کاوش های باستان شناسی در قلعه سنگ و مطالعه منظر فرهنگی شهر قدیم سیرجان دستاوردهای مهمی در پی داشت.

او افزود: کاوش های باستان شناختی در دامنه های شمالی قلعه سنگ به کشف یک کارگاه سنگ تراشی و در دامنه های شرقی آن به کشف یک…
دنیای سفر