کلیسای سنت ساوا صربستان

کلیسای جامع سنت ساوا یک کلیسای ارتدکس در بلگراد صربستان می باشد.

کلیسای سنت ساوا صربستان

کلیسای سنت ساوا صربستان

این بزرگترین کلیسای جامع ارتدکس در ناحیه بالکان به حساب می آید و همچنین یکی از برزگترین کلیساهای جامع ارتدکس در دنیا نیز می باشد.

این مجموعه به ساوا اختصاص یافته‌است.

ساوا، کسی بوده که کلیسای ارتدکس صربستان را بنا کرده و تاثیر مهمی بر تاریخ قرون وسطی در صربستان نیز داشته است.

تمام ساخت بنا با کمک مالی مردم بوده‌است.

با اینکه نام رسمی آن کلیسای جامع می باشد .

اما یک کلیسای جامع به حساب نمی آید. زیرا محل کار اسقف اعظم شهر بلگراد کلیسای جامع سنت مایکل است نه سنت ساوا.