گردشگران روس ترکیه نمی توانند سهم گردشگری ایران شوند. این سخن علی رضا رحیمی، مدیر گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، در نشست جایگاه گردشگری در برنامه های توسعه مناطق آزاد بود.

گردشگران روسی در ترمینال مسافربری در حال عکاسی هستند
دنیای سفر