هفته جهانی هماهنگی بین عقاید از ۱ تا ۷ فوریه مصادف با ۱۲ تا ۱۸ بهمن ماه، رخدادی سالانه است که از سال ۲۰۱۱ در خلال نخستین هفته فوریه گرامی ‌داشته می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه  A/RES/65/5، مصوب ۲۰ اکتبر ۲۰۱۰، با نام ‌گذاری این هفته بر این مهم اشاره می‌کند که درک متقابل و گفتگوی بین ادیان و عقاید، ابعاد مهم فرهنگی صلح را بنیان می‌گذارد و این هفته را به عنوان راهی برای ترویج…
دنیای سفر