یک موردکاوی در کاستاریکا در جزیره چیرا انجام شد تا تعیین شود آیا گردشگری اجتماع محور می تواند از طریق توسعه پیوندهای اقتصادی به بهزیستی ساکنان محلی کمک کند یا خیر؟

همانند هر شکل دیگر فعالیت اقتصادی اثرات توسعه گردشگری وابسته به تعاملات فعالیت های مرتبط با گردشگری با هر دو گروه عرضه کنندگان (پیوندهای پیشین) و مشتریان (پیوندهای پسین) در تدارک دیدن غذا، محصولات ساختمانی، تامین برق، حمل و نقل و…
دنیای سفر