به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ مسعود سلطانی فر، رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از قلم افتادن گردشگریِ داخلی در برنامه ششم توسعه را رد کرد و در پاسخ به سوال این خبرگزاری که چرا با وجود نسبتِ بیشتر درآمد گردشگری داخلی در برابر گردشگری ورودی، در تشریح این برنامه، به این موضوع پرداخته نمی شود؟ اظهار کرد: گردشگری داخلی در برنامه ششم توسعه از قلم نیفتاده، سهم این گردشگری در اقتصاد کشور دو…
دنیای سفر