ریچارد شارپلی، استاد دانشگاه Lancashire انگلستان در سخنرانی خود به رابطه گردشگری و معنویت اشاره کرد و گفت: ابعاد معنوی گردشگری به مقصد گردشگری، خود گردشگر، مدیریت و تفسیر تجربه سفر و در نهایت ادراک معاصر از معنویت بر می گردد. به عنوان مثال خود مکانی که گردشگر در آن به سر می برد ممکن است لزوما یک مکان مذهبی نباشد با این حال می تواند حسی از معنویت را القا سازد. محیط های طبیعی، ویژگی های برجسته…
دنیای سفر