پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای خروج از این بحران، تغییر بنیان های سیاست گذاری معطوف به جنسیت و برنامه ریزی شایسته است؛ اما راه کار اجرایی تر یک کارشناس مسائل اجتماعی، گرایش بیشتر به گردشگری است.

زهرا نژادبهرام با اعتقاد بر این که پسابرجام، موقعیت ها را برای گردشگری ایران بالفعل می کند، پرداختن به این صنعت را راهکاری برای کسب درآمد جایگزین نفت و مهم تر از آن، حل بحران بیکاری دانست…
دنیای سفر