به گزارش خبرگزاری مهر؛ با نگاهی به وضعیت استان ها درمی یابیم که سرمایه گذاری یکی از مهم ترین متغیرهای اقتصادی و افزایش و کاهش آن عامل اصلی رکود یا صعود در توسعه هر استان به شمار می رود. در همین راستا دولت بر امر سرمایه گذاری و فعال کردن بخش خصوصی تأکید داشته و حتی نجات اقتصاد را یکی از شعارهای اصلی خود قرار داده است.

ساخت هتل در همدان
دنیای سفر