“سعدالله نصیری قیداری” درباره پیگیری کمیسیون ملی یونسکو برای ثبت جهانی خط نستعلیق، اظهار کرد: بخشی از کارها شامل پیگیری اقدامات با هدف ثبت جهانی یک هنر و به نتیجه رساندن آن بر عهده ی کمیسیون ملی یونسکو است و بخش های دیگری مثل فراهم کردن فرم های مربوط، تکمیل پرونده و جمع آوری مستندات، به دستگاه های اجرایی مربوط می شود که در این زمینه با ما همکاری می کنند.

او ادامه داد: ثبت خط نستعلیق که یکی از…
دنیای سفر