تخریب میراث فرهنگی و محیط زیست با آبگیری یک سد


ارسال شده توسط:

کمپین نجات چشمه بل یکی از قوی ترین کمپین هایی است که در مخالفت با سدسازی در یک منطقه در ایران […]