مناطق آزاد؛ مامنی مطمئن برای بانک های خارجی


ارسال شده توسط:

در شرایط پساتحریم و با لغو تحریم های بانکی مانند تحریم سوییفت، انتظار می رود وضعیت اقتصادی ایران بر اساس شرایط […]