آزمونی برای سنجش دانش شما درباره ارتباط نابرابری زنان و گرسنگی


ارسال شده توسط:

عدم دسترسی زنان به آموزش، کار و یا این امکان که بتوانید غذای خود را از مزرعه تامین و ناامنی غذایی […]