سازه های آبی شوشتر از سیل جنوب آسیب ندیده اند


ارسال شده توسط:

علی محمد چهارمحالی اظهار کرد: «بناهای تاریخی به ویژه سازه های آبی با آب زنده اند. بنابراین اگر آب را بر […]