خاک خوردن هواپیمای کینگ ایر در آشیانه


ارسال شده توسط:

بر اساس مقررات سازمان بین المللی هوایی کشوری (ایکائو) اطمینان از صحت عملکرد دستگاه های کمک ناوبری رادیویی، تجهیزات بصری و […]