دو تجربه آفریقایی تدوین برنامه جامع گردشگری


ارسال شده توسط:

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفته که قرار است تا پایان سال جاری برنامه جامع گردشگری تدوین شود؛ […]