آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟


ارسال شده توسط:

مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق در طرح […]