مهرآباد را هرکس وسط شهر آورده، خودش هم بیرون ببرد!


ارسال شده توسط:

در حدود ۶۰ سال قبل فرودگاه مهرآباد در حاشیه شهر تهران بود اما همزمان با رشد سریع شهرنشینی، حالا این فرودگاه […]