آگاه سازی؛ شاه کلید حفاظت از یخچال های طبیعی ایران


ارسال شده توسط:

در همین راستا و برای آگاهی از وضعیت یخچال های طبیعی ایران گفت و گویی با ابوالفضل زمانی دبیر بخش حفاظت […]

مسافران مترو بدانید و آگاه باشید


ارسال شده توسط:

آشنا نبودن شهروندان با حقوق قانونی شان عامل سرگردانی آنها و همچنین پرداخت هزینه هایی خواهد بود که مسئولیت آن بر […]

همایشی برای آگاه سازی از قصه پر غصه مرگ در جاده ها


ارسال شده توسط:

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی تعطیلات نوروزی در پیش است و تعداد زیادی از مردم خود را برای […]