فرودگاه؛ ابتدایی ترین بستر حمل و نقل هوایی


ارسال شده توسط:

نگرش ارتقا سطح اجتماعی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه، همواره بر پایه توسعه حمل و نقل […]