انتقاد از تخریب بافت تاریخی روستای «ابرندآباد» یزد


ارسال شده توسط:

ابرندآباد نام روستایی در ۱۲ کیلومتری شهر یزد است که دوره تاریخی آن به زمان ساسانیان بر می گردد. ایراندخت دختر […]